Hefalump13

15 tekstów – auto­rem jest He­falump13.

I zno­wu mam ochotę rzu­cić uczu­ciami o ścianę . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 sierpnia 2011, 02:28

Zaw­sze zas­ta­nawiałam się na czym tak nap­rawdę po­lega miłość .Czym jest to uczu­cia , przez które ty­le osób jest w sta­nie dot­knąć chmur . Ni­dy nie chciałam się za­kochać , twier­dziłam , [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2011, 11:36

Ni­kotyną kar­mie tęsknotę , łza­mi dławię miłość ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 lipca 2011, 13:08

Dlacze­go do­ceniamy coś do­piero , gdy to stra­cimy ?
Jeśli za­pom­nisz ,że jes­tem , nie za­pomi­naj że byłam... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2011, 06:54

Sa­ma już nie wiem co chce .
Na­wet nie wiem jak się w tej chwi­li czuje.
Tak właści­wie to się nie czuje.
Nie jes­tem ani smut­na , ani szczęśli­wa .
Myślę, że do te­go trze­ba mieć po­wody, ja ich nie mam . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 listopada 2010, 22:05

Kiedy od­da­wałam Ci ser­ce... nie dos­tałam żad­ne­go pa­pier­ku , który in­formo­wałby mnie o tym cho­ler­nym bólu miłości..

Może cho­ciaż in­struk­cja obsługi ..? Nie radzę so­bie z nim..nie bez Ciebie.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 czerwca 2010, 22:01

To dziw­ne uczu­cie..Budzić się ra­no ze świado­mością ,że kocha Cię anioł.. iść ulicą z dum­nie pod­niesioną głową , bo to właśnie wyb­rał Ciebie.. nie tych ludzi , którzy wciąż Cię mi­jają.. Jeden [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 czerwca 2010, 23:27

W ser­cu choć miej­sce na jedną osobę w moim mieści się ich kilka. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 kwietnia 2010, 19:10

Byłaś przez krótką chwilę..
Otu­liłaś swym ciepłem, od­gniłaś strach..
W twych ciepłych ra­mionach skry­ta, ro­zumiałam,że żyję .. ja byłam sobą.
Po­dałaś mi dłoń, wy­ciągnęłaś z ot­chłani włas­nej rzeczywistości..
Mój mały, niedos­ko­nały Świat przes­tał być iluzją.. z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 kwietnia 2010, 17:45

I znów wmówmy so­bie ba­jeczkę, że z miłości się tak pięknie umiera . . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 kwietnia 2010, 12:23

Hefalump13

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hefalump13

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność